Zajdel: Opis | Regulamin | Nominacje | Laureaci

Regulamin nagrody im. Janusza A. Zajdla

§ 1 - Nagroda im. Janusza A. Zajdla jest coroczną nagrodą w dziedzinie fantastyki, przyznawaną w formie statuetki i dyplomu. O przyznaniu tej nagrody decyduje głosowanie uczestników POLCONu.
§ 2 - Nagroda przyznawana jest autorowi najlepszego polskiego utworu literackiego.
§ 3 - Do Nagrody mogą kandydować wszystkie utwory literackie, których pierwsze wydanie ukazało się do 31 marca roku przyznania Nagrody z datą roku poprzedniego oraz te, które z powodów wydawniczych nie mogły kandydować w roku poprzednim.
§ 4 - Nagroda przyznawana jest w kategorii powieści i opowiadania. Za powieść uznaje się utwór o objętości powyżej stu pięćdziesięciu stron druku znormalizowanego (1800 znaków na stronę).
§ 5 - Fundusz nagrody pochodzi z wpłat uczestników POLCONu.
§ 6 - Kandydatury do Nagrody ma prawo zgłaszać każdy czytelnik fantastyki na ręce Komitetu Organizacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem POLCONu. Czytelnik może zgłosić maksymalnie po trzy utwory w każdej z kategorii.
§ 7 - Na podstawie zgłoszeń Komitet Organizacyjny wybiera w każdej kategorii maksymalnie pięć utworów, które otrzymały największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów liczba nominacji może zostać zwiększona. Decyzję o tym podejmuje Komitet Organizacyjny POLCONu.
§ 8 - Autorzy, których utwory zostały nominowane w dniu wręczenia Nagrody są zaproszeni jako goście POLCONu.
§ 9 - Opieczętowane karty do głosowania wydawane są wraz z materiałami POLCONu. Uczestnicy składają wypełnione karty do godziny 22.00 dnia poprzedzającego wręczenie Nagrody. Wręczenie Nagrody powinno nastąpić w przedostatnim dniu POLCONu.
§ 10 - Druk karty, oprócz wszystkich nominacji w kolejności alfabetycznej autorów, musi zawierać rubrykę "Bez Nagrody" w każdej kategorii.
§ 11 - Głosowanie odbywa się przez zaznaczenie kolejności preferencji nominowanych autorów.
§ 12 - Komitet Organizacyjny wyznacza Komisję liczącą głosy. Komisja stwierdza ważność głosowania. Głosowanie jest ważne, gdy wzięło w nim udział ponad 50% uczestników POLCONu.
§ 13 - Obliczanie głosów odbywa się systemem australijskim na podstawie oddzielnego regulaminu stanowiącego załącznik niniejszego dokumentu.
§ 14 - W przypadku nie odbycia się POLCONu, Nagrodę - z zachowaniem ustaleń niniejszego regulaminu - przyznaje się na najbliższym konwencie o zasięgu ogólnopolskim, jednak nie wcześniej niż w drugim kwartale roku następnego.

Załącznik do regulaminu

§ 1 - Prawo głosu na Nagrodę Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla (zwaną dalej Nagrodą) przysługuje wszystkim uczestnikom POLCONu odbywającego się w roku wręczenia Nagrody, bądź też - jeśli POLCON się nie odbywa - uczestnikom odpowiedniego konwentu zgodnie z punktem czternastym Regulaminu Nagrody im. Janusza A. Zajdla.
§ 2 - Komisję liczącą głosy wyznacza Komitet Organizacyjny POLCONu w porozumieniu z Forum Fandomu. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby cieszące się powszechnym zaufaniem. Wszyscy członkowie komisji nie mogą pochodzić z tego samego klubu.
§ 3 - Liczenie głosów odbywa się tzw. "systemem australijskim", to znaczy:

a - najpierw głosy zostaja policzone według pierwszego miejsca na kartach do głosowania;
b - jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał większości (powyżej 50 procent głosów), kandydat, który w pierwszym liczeniu otrzymał najmniej głosów, zostaje wyeliminowany, a głosy na niego oddane zostają przyznane pozostałym według drugiego miejsca na kartach głosowania;
c - jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska tą samą najmniejszą ilość głosów, zostają oni wyeliminowani, a głosy na nich oddane przyznaje się pozostałym według drugiego lub dalszych miejsc na kartach do głosowania;
d - proces powtarza się, aż do uzyskania przez któregoś z kandydatów większości głosów;
e - kategoria "Bez nagrody"uważana jest za kandydata w rozumieniu punktów 3a. - 3d.
§ 4 - Jeżeli w końcowym etapie dwaj kandydaci uzyskali ten sam wynik, zwycięzcą zostaje ten, który przez większą liczbę głosujących został wymieniony na pierwszym miejscu. Jeśli obaj zostali wymienieni na pierwszym miejscu przez tą sama liczbę głosujących, zwycięzcą zostaje ten, który przez większą liczbę głosujących został wymieniony na drugim miejscu. Proces ten powtarza się aż do wyłonienia zwycięzcy. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy w końcowym etapie większa liczba kandydatów uzyska ten sam wynik.
§ 5 - Jeżeli procedura opisana w punkcie czwartym nie pozwoli wyłonić zwycięzcy, nagroda zostaje przyznana obu (lub więcej) kandydatom. Zasada ta nie dotyczy kategorii "Bez nagrody".
§ 6 - Nie prowadzi się obliczeń dotyczących drugiej i dalszych pozycji.
§ 7 - Osoba zwycięzcy pozostaje tajemnicą aż do oficjalnego wręczenia Nagrody. Pozostałe wyniki (liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów itp.) pozostają tajne.
§ 8 - Wszyscy członkowie komisji poświadczają wyniki głosowania, składając podpisy na dyplomie Nagrody.
§ 9 - Oddane głosy, opakowane i zapieczętowane, pozostają w dyspozycji Komitetu Organizacyjnego na wypadek złożenia protestu przez któregokolwiek z zainteresowanych bądź któryś z klubów.